HOT - שלט HOT WAVE - תפעול מתקדם לשלט HOT WAVE

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

תפעול מתקדם לשלט HOT WAVE

hotwave
 

   נעילת מקשים 

     התאמת השלט למערכת שמע ביתית:

התאמה מהירה

התאמה בסריקה אוטומטית

התאמה ע"י קוד יצרן

התאמת השלט לממיר

   סוללות 


נעילת מקשים בשלט HOT

באפשרותכם לנעול את מקשי שלט HOT כך שתוכלו להגביל את ילדכם מביצוע פעולות בשלט.

להפעלה ראשונה של אפשרות נעילת המקשים יש לבצע את הפעולות הבאות. לאחר ביצוע פעולה זו לא תידרשו לבצע אותה שוב:

 • לחצו בו זמנית על הלחצנים TV ו- R בשלט HOT עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.
 • לחצו CH+ ונורית החיווי תהבהב פעמיים. כעת השלט מוכן לתמיכה בנעילת מקשים.

לנעילת המקשים:

 • לחצו בו זמנית על לחצן  MUTE ו-LC - עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.
 • בניסיון לחיצה על כל אחד מהמקשים בשלט - לא ישלחו פקודות ולא תבוצע כל פעולה שהיא על המסך. במקביל נורית החיווי בשלט תדלק באופן רציף.
 • לביטול נעילת המקשים לחצו בו זמנית על לחצן  MUTE ו-LC - עד שנורית החיווי תהבהב 4 פעמים.
   

התאמת שלט HOT למערכת שמע ביתית (Amplified Music Products)

שלט HOT מאפשר לכם לשלוט על הממיר ועל עוצמת השמע של מערכת השמע הביתית שברשותכם, לאחר ביצוע פעולת התאמה

פשוטה. במידה שיצרן מערכת השמע הביתית שברשותכם נמנה בין היצרנים שבטבלה מטה, ניתן להיעזר בשיטת ההתאמה המהירה.

במידה שלא ניתן להיעזר בשיטת ההתאמה האוטומטית או שיטת ההתאמה ע"י הקשת קוד היצרן בן 4 ספרות.

לידיעתך,  אם התאמת את השלט לטלוויזיה וגם למערכת שמע ביתית נוסף, תוכל לחזור ולשלוט על שמע הטלוויזיה בקלות -

לחץ בו זמנית על TV ו- R ולאחר מכן 980.
 

 

התאמה מהירה

1. הדליקו את מערכת השמע הביתית.

2. לחצו בו זמנית על הלחצנים TV ו-מעטפה בשלט HOT - עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.

3. לחצו על הספרה התואמת ליצרן מערכת השמע הביתית שברשותכם, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה. בסיום הפעולה מערכת שמע ביתית יכבה (בנוסף, נורית החיווי בראש השלט תהבהב פעמיים).

  

יצרן

ספרה

Yamaha

0

Denon

1
Harman Kardon 2

LG

3

Philips / Marantz

4

Onkyo

5

Panasonic / Technics

6

Pionner

7

Samsung

8

Sony

9


כעת באפשרותכם לשלוט על עוצמת השמע של מערכת השמע הביתית באמצעות הלחצנים: -\+VOL או MUTE. במידה
שאינכם מצליחים לבצע פעולות אלו, יש לחזור על התהליך.

התאמת שלט HOT בסריקה אוטומטית

1. הדליקו את מערכת השמע הביתית.

2. לחצו בו זמנית על הלחצנים  TV ו- STOP בשלט HOT - עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים. 

3. לחצו על 9>9>1, ולאחר מכן מספר פעמים על לחצן +CH, עד שהטלוויזיה תכבה.

4. לשמירת הקוד לחצו על הלחצן R, והחזיקו עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.

כעת באפשרותכם לשלוט על עוצמת השמע של מערכת השמע הביתית באמצעות הלחצנים: -\+VOL או MUTE. במידה שאינכם

מצליחים לבצע פעולות אלו, יש לחזור על התהליך מחדש ולנסות קוד אחר.


התאמה על ידי קוד יצרן

הקלידו את שם היצרן של מערכת השמע הביתית שברשותכם בשדה החיפוש המיועד מטה, חפשו את הקוד המתאים ברשימת

הקודים (מומלץ לבחור בקודים המודגשים), ומלא אחר ההנחיות שלהלן:

1. הדליקו את מערכת השמע הביתית.

2. לחצו בו זמנית על הלחצנים  TV ו- STOP בשלט HOT - עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים. 

3. הקישו את ארבע ספרות הקוד של דגם מערכת השמע הביתית בעזרת לחצני המספרים. בסיום הקשת הספרה הרביעית,

נורית החיווי בשלט תהבהב פעמיים ותאשר כי הקוד הוזן כראוי.

 

כעת באפשרותכם לשלוט על עוצמת השמע של מערכת השמע הביתית באמצעות הלחצנים: -\+VOL או MUTE. במידה שאינכם

מצליחים לבצע פעולות אלו, יש לחזור על התהליך מחדש ולנסות קוד אחר

 

יצרני טלויזיות
 

בחר את יצרן ה AMP\TV שברשותך

 


סוללות

 • להפעלת השלט יש להשתמש בזוג סוללות אצבע מסוג AAA.
 • התרעה עבור סוללות חלשות: בכל לחיצה על אחד מהלחצנים בשלט, נורית החיווי תדלק למשך 5 שניות.
 • בהחלפה של סוללות תהליך ההתאמה בין השלט לממיר והן ההתאמה בין השלט לטלוויזיה נשמרות.
 • אין לחשוף את הסוללות של השלט לחום מוגבר.